• Ez itt, az én Igazságom.

    Talán Te is találsz benne a saját életedre alkalmazható megoldásokat.
    Olvasd figyelmesen, s tanulj a hibáimból!

4. NIMRÓD ÜZENETE

Nimród alakja különösen fontos a Magyarságnak – mert üzenete van számunkra. Ő volt az emberiség tanítója – közvetítette az Égi Tudást, megfogalmazta a Magyar Lélek lényegét és bemutatta ennek a Léleknek a közvetlen kapcsolatát az Öregistennel – a Teremtővel.

A hagyományok szerint, föláldozta magát a Nap, a Föld és a Hold megmentése érdekében – ezért jutalmul testet ölthetett és elhozhatta a tudást az emberiség számára.

Beavató személyiség, aki a Tejútról hozza le az Isteni energiákat és elülteti a Fénymagot Földanya Világában.

Beavatódásunknak van egy feltétele – meg kell szabadulnunk a visszahúzó erőktől – mert csakis így leszünk képesek befogadni magunkba a Fényt.
A Fény hozza el a Tudást és a Szeretetet. Aki eljut erre a szintre – URALNI fogja saját életét.
Ezt Nemzet szinten is meg kell valósítanunk!

A napvallású Szkíták és Mágusok ősét, a mitológiai Kust, Nimród Ősatyját Napként tisztelték, Magógnak és Mágusnak is nevezték.
A kusita Nimród, akit másképp még Ménrótnak is neveznek – a magyarság Ősatyja volt.

A Föld első királya – a NAPKIRÁLY – akit az Ég küldött.
A káldeai arab legendák is őrzik emlékét.
Királyaink az Ő egyenes ági leszármazottai – akit a Biblia is nagy tisztelettel említ:
Kus nemzette Nimródot.
Ő volt az első uralkodó a Földön.
Nagy vadász volt az Úr előtt.

Nimród a magyarok Őskirálya hatalmas uralkodó és Mágus volt Sineár földjén, a Mágusok Mágusa – a legnagyobb varázsló. Nimród uralma alatt dzsinek álltak – parancsinak engedelmeskedtek!

Tornyát, amelyet azóta is Nimród/Bábel tornyának neveznek – bár ma már csak romjai láthatók – valaha hatalmas volt, felért az Égig!
Egyetlen éjszaka alatt építette ezt a tornyot varázserő segítségével.

Minden ősi forrás Nimród személyéről pozitívan emlékezik meg, egyet kivéve. Az Ószövetség! A héber hagyományban, Nimród zsarnoki, kegyetlen, istenellenes.
Kifejezetten arra utal a szöveg, hogy Nimród az Ószövetség istenének Jahvének az ellenfele. Ezt írja a Talmud:
Nimród Babilon városában, egy hétemeletes tornyot épített, majd arra felmenve, háborút kezdett Jahvé ellen.”.

Egy káldeus szöveg pedig így ír:
“Azokban az időkben, a démonok ura, az Égben tartózkodott, és Nimród elhatározta, hogy háborút indít ellene a torony tetejéről.”

A hagyományokban Nimród két alakját leljük meg:
a Földi hatalmas uralkodó
illetve
az Égi hatalmas vadász alakját,
akit az Égen az Orion csillagkép jelenít meg.

A kusok a szumirokkal egy időben – jóval a szemiták előtt – Arábiában éltek. Az első szakrális uralkodók ők voltak. Ázsiában a Kus szó Szkítát jelent. A Kus nép – azaz a Szent Kos népe – Khám-tól származtatja magát. A szumer Khám – tökéletes Isteni Tudás – jelentéssel bír. Eszerint az ősi értelemben, Nimród atyjában, Khusban már egyesült két fontos – a Magyarságra jellemző vonás:

  1. Ez a nép az Égi Szarvas (Szíriusz), a Csillagvilág, a Kozmosz szülötte, mely Isteni elrendelésből született a Földre.
  2. Ez a nép hordozza az Istentől kapott Tudás tökéletességét.

Kr. E. 4000 körül a Nyugat Turkesztánból érkező számottevő bevándorlás után – az árja akkádok Nimród vezetése alatt, Közép Arábiából jövet Babilónia észak nyugati részét meghódították és Agádeában telepedtek le.
Babilónia alatt – a Perzsa öböltől a Kaukázusig és a Földközi tengertől a Káspi tengerig terjedő SUBARIA értendő.

A Közel-Kelet ősnyelve, mely Nimród előtt az egész Föld nyelve volt – a szabírok, a szaka-szkíták, az etruszkok, kunok, úzok, a hun törzsszövetségiek és a szavárd magyarok által beszélt MAGYAR NYELV volt.

Nimród nevének eredeti formája: NIB-ÚR. Mivel a NIB párducot jelent, az ÚR pedig azt, amit ma is értünk alatta, nevének mai magyar elnevezése: PÁRDUC ÚR. Ő az ősi NAPKIRÁLY, a megszentelt uralkodó, aki a Földön ugyanúgy megszabott földi pályán járja a Teremtőtől elrendelt útját – amit a Nap odafönt.
Küldetéssel jött a Földre és alkotott uralmat, hiszen feladata az Isteni Teremtés végcéljának beteljesítése volt.

Sumér nyelven a neve: NIBU-KUS, ami azt jelenti: Kus Párduca.
Ez a név utal Nimród Égi származására – arra, hogy a Csillagokból jött.

„Amint a Mennyben – úgy itt a Földön is!”
Nimród Nagy Királyban egyszerre jelenik meg
az Isteni Minőség – Égen és Földön egyaránt.

NIB-ÚR tehát az ős, aki a Fényt közvetíti a Magyar Nemzetnek, melyet egyben – küldetésével – el is indít Földi vándorútjára.
Ez a küldetés pedig a Nap Fényének a hordozása – a Világosság továbbadása.

Ezt tette JÉZUS is, akit a zsidó hagyomány a „Párduc Fiának”, héberül „Rabbi ben Panther”-nek nevezett.
Ezzel akaratlanul is kimondta a Fény Földre születő küldetésével jött közénk és fizikailag a Nimródi vérvonalban testesült meg.
Ez a küldetés pedig beteljesedett – mert Jézus megváltotta az emberiséget.

Nimród pedig a hagyomány szerint a magyarság Ősatyja, akitől Atilla is származtatja magát. Ő a NAP- ŐS – aki fényével bevilágítja az utat és népünket elindítja vállalt küldetésével Földi útján.
Ő az Égi Hadak Ura, aki az Orion csillagképből nyilával őrködik nemzetünk sorsa fölött.

Népünk és a Kárpát medence Boldogasszony védelme alatt áll.
Semmiféle Földi ármány nem tudja letörölni az Égről Nimródot, a TURULt és a Nyilas csillagképet sem, amely a Szentkoronát őrzi.

A Magyarság elpusztíthatatlan és
– amint ismét méltóvá válik reá –
be fogja teljesíteni Szent Küldetését.

Ősöd üzen, a Nap Párduca.
Messze időt viszek.
Tudd: Isten földedről vezette Túr Nemzetet szerte világba.
Lett így Napkeléstől végig, Napnyugvó nagy vizekig
Túr ivadékok áldott Uruszága.
Nehéz idők után szabadultok kínzó tehertől.
Rövid lesz az Úr ítélete.

Nap jő, s Uruszágod ébred.
Igaz légy útjaidon!”

ősi jóslat

Szükség van arra nemzetem, hogy élj!
Mert bár hibád sok s bűnöd sorja nagy,
Van egy erényed, mely fényt vet te rád,
S melyért az Isten mindent megbocsát
–Hogy a szabadság leghűbb véde vagy!
Ezért hiszem, akármit mondjatok,
Hogy a magyar nem vész el s élni fog!

Sajó Sándor

A Nimród legendát legjobban a szóhagyományon keresztül érthetjük meg.
Az Erdélyi területeken maradt fenn szinte az összes róla szóló emlék. Kézai szerint az Árpád-ház legelején a mitikus Nimród áll.
Az Erdélyi hagyományok elmondják, hogy ez a király magyarul beszélt, és a világ királya volt. Senki sem tudja, hogy mikor élt ez a hatalmas király!

A Tarih-i Üngürüsz a legősibb magyar krónika. Nagyon kevesen ismerik, mert sokáig titkolták létezését. Időben megelőzi Kézai krónikáját és az Anonymus gestát is. A Tarih-i Üngürüsz volt az eredeti ősgesta!
A sumer Gilgames eposz szintén érdekes lehet, hisz sokan úgy gondolják, hogy Gilgames azonos Nimróddal!

A Tarih-i Üngürüsz a magyarokról pedig azt mondja, hogy Nimród a hatalmas, bölcs király a vízözön után uralkodott:
Nimród Király Ázsia uralkodója volt, Szkítiától egészen Kínáig tartott a birodalma, de még a nyugati szigeteken is uralkodott.

Nimródnak két fia volt, ikrek, Naposz és Pálosz. Nimród élete delén a sötétség urával háborút kezdett, kihívta őt párbajra. Nimród tudta, hogy élete veszélybe kerül, és a sötétség ura megöli Őt – de ő vállalta, hogy meghal népe becsületéért.
Fiai között felosztotta a birodalmát, hogy halála esetén ki hol uralkodjon. Naposznak adta napkeletet, Pálosznak pedig nyugatot.
A háború megindult. Nimród a feleségét papok, mágusok gondjaira bízta, és nyugatra küldte, egy hegyi kolostorba, amit Ő Nimród alapított.
A Háború megtörtént, Nimród meghalt. Testét nyugovóra helyezték, ott a hegyi kolostor alatt, ahol az Isztrosz (Ister / Duna) folyó nagy kanyarulatot vesz, északról délnek.
Pálosz pedig alapítója lett annak a szerzetesrendnek mely a mai napig őróla van elnevezve”.
Pálosok.

De túl minden bún, minden szenvedésen
Önérzetünket nem feledve mégsem,
Nagy szívvel, melyben nem apad a hűség –
Magyarnak lenni Büszke gyönyörűség!

Sajó Sándor

A Pilisi hagyományok azt tartják, hogy Nimród egy nagy hegy alatt a Pilisben alszik. Nem halt meg, csak alszik és álmában a szíve dobog.
Az Ő szívdobogását visszhangozza a hegy – ezért nevezik ezt a hegyet Dobogókőnek!

Nimród egy nagyon régi Napmítosz örököse. Ez az úgynevezett Fehér Fény kereszténység vidéke – a fehér kereszténység speciálisan magyar volt – ami az Árpád-házi királyok szakrális központja volt. Sokan gondolják úgy, hogy a Pilis kapcsolatban áll az Őskirállyal.
A hagyományok szerint a Király palotája a Pilisben van!

A Pilisi hagyományok tehát elmondják, hogy Dobogókő alatt Nimród szíve dobbanását lehet hallani és, hogy nem csak Nimród teste van a sírkamrában. Nimród testének hollétét nem tudja senki, de volt egy különös szerzetesrend, akiknek az volt a feladata, hogy azt a kamrát s a lépcsőt, amely Nimród sírkamrájához vezet, ők őrizzék generációkon keresztül – és a titkot soha ne mondják el senki idegennek.
A hagyomány szerint a Pilisben egy régi szerzetesrend, még Mátyás Király idején is őrzött egy holtestet.
Ez a rend pedig a Pálosok rendje volt!

A mi mitológiánkban az Orion nekünk nem tájoló pont, hanem az Otthonunk. Orion az otthona Nimród királynak, és Csaba királyfinak is.
Égi otthon – Égi központ.
A Nimród Orion csillagkép Pilisben való megjelenése egy olyan erőt adhatott a koronázáshoz, és egyéb szertartásokhoz, amely összekapcsolta az Eget és Földet.
Az Orion a legismertebb csillagkép az északi égbolton. Régi csillagtérképekben Kaszás, Szkíta, Ozirisz vagy Nimród néven említik.
Szorosan kapcsolódik a körülötte látható csillagképekhez – Orion a vadász éppen a Bikával küzd. Mai nevét az akkád Uru-anna (mennyei fény) elnevezésből kapta.
A magyar népnyelv az Oriont Kaszáscsillagnak nevezi.
A kaszás kaszája – Nimród íja!

Nimród “Nagy vadász vala az Úr előtt!
A világ első szakrális uralkodója, aki az Égből kapta koronáját. Az Orion csillagkép három égi út találkozásánál található.
A csillagkép a vállán tartja a Tejutat – ami az Égi Haza és a hagyomány szerint a Tejútra való felemelkedéshez az Ő segítsége – beavatása szükséges.

Az Orion felett a Szkíta Csodaszarvas szökell!

forrás: világhálóEz nem csak álom – ez maga a valóság.

Tudod, vannak hívők és vannak hitetlenek. Azok, akik hisznek, azok tudják, hogy az ősi mondák egyszer életre kelnek – mert a nép századok hosszú során át tartó hite olyan erő, melynek rezgése a Szellem világából az anyag világába képes átültetni az Ősi Meséket.

S akkor, azon a Szent Napon, azokat, akik hittek, akik Szívükkel táplálták a reményt, akik őrizték a mondák titokzatos erejét – az életre kelt hősök felemelik a Tejút Fénylő ösvényére, egy olyan világba, ahol az Ég és a Föld összeér – mert Nimród a Nagy Király összeköti az Eget a Földdel.

Ezen a Szent Napon fogjátok megtudni a választ.

Addig titokzatos homály fedi, hogy ne kerüljön még véletlenül sem avatatlanok kezébe. Így tud majd Nimród érkezése valóban a Tökéletes Pillanatban, az Elrendelt Időben a Szellem világából, az anyag világába átvarázsolódni a Pilis szent hegyeinek mélyéről.

A Nap sugarai megtörnek a Szivárvány színein.
A Szivárvány az ígéret íve, mely akkor mutatja meg a ragyogását, amikor az ember közeledik ahhoz a ponthoz, ahol már annyira megtisztult, hogy pillantást vethet arra a jövőre, amelynek irányába legbensőbb vágyakozása életeken át vezette.


vissza a könyv tartalomjegyzékéhez

Please follow and like us:
Címke , , , , , , .Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?