• Ez itt, az én Igazságom.

    Talán Te is találsz benne a saját életedre alkalmazható megoldásokat.
    Olvasd figyelmesen, s tanulj a hibáimból!

VI. Duál Egy s Ég

Az Isteni Teremtést a Hármas Együtthatás energiája – a duál egység – hatja át és tartja fönt. Az ember itt a Földön a duál szó fogalmát helytelenül értelmezi – ezáltal használni sem tudja.

Mégis sokan használják e szót – talán csak azért, mert jól hangzik.
Van hangzásában valami – ami nem Földi.
Csupán annyit értenek e szóból, hogy a duál – az kettőt jelent, így következésképpen: a dualista – kettészakított szemben-állót, a dualizmus pedig jelen világunkat.

Csak egy kicsit látnánk mögé a dolgoknak, máris egy teljesen más megvilágításba kerülne minden.

Azzal mindannyian tisztában vagyunk ugyebár, hogy a gonosz jelenléte a Földön határtalan méreteket öltött. Sok hazugság látott már napvilágot a Teremtéssel és az Istennel kapcsolatban.
Azt is tudjuk, hogy minden „izmus” és „ista” a sátán teremtménye – így lett a duálisból dualista, s a Duál Egységből – dualizmus.

Vizsgáljuk csak meg a szavak jelentését.
A poláris benne van a földi értelmező szótárba – a duális nincs, csak holmi mellébeszélések, s kiagyalt jól csengő zagyvaságok.

De aki keres – az talál, és a Lélek nem vezet félre!

S hogy megértsd azt a Szerelmet is, amit már régóta keresel, s ami majd Haza vezet téged – tisztáznunk kell pár dolgot.
Magyarul magyarázok – s ha megérted a két fogalom közti különbséget, sok minden meg világosodik számodra.

Duális – páros, kettős rendszerű – két főrészből álló mellérendelt kapcsolatot jelent. Az EGY-ben mindketten egyformán vannak jelen.

Poláris – szélsőségesen különböző, sarkalatosan ellentett kapcsolat.

Ez a két eltérő világlátás – kétféle tudati beállítottságot eredményez.
Az emberek tudatában az él, hogy a világ bipoláris alaptörvényen alapul – vagyis ellentéteken, amik egymás ellen hatnak. Ez az illúzió!

Fordulj befelé, hallgass tiszta Magyar Szívedre és figyeld – mit mond neked!

A Hármas Egység Tana – a Naparcúak Szövetsége az Élő Istennel.
Ez a Szent Háromság – a szellem, lélek és test harmonikus egysége.

„Kezdetben létezett a SZELLEM, a LÉLEK és az ERŐ – a nagy EGY-ben élt a mindenek felett” (Magyar Biblia – Teremtés)

A hármas az Isten száma! Egy katalizátor.
Egy olyan energia, amely impulzust ad egy energia más energiává való átalakulásának – miközben ő maga változatlan marad.
Ez a Szeretet energia! – ami az ember számára a változás és átalakulás központi katalizátora.

Az ember egy három pilléren nyugvó Isteni Ige. Ez a három pillér – a Szellem-Lélek és test harmóniája.

Ha egy széknek kitöröd az egyik lábát – három lábon – bár billegve, de tovább áll. Ha egy három lábú széknek kiütöd egyik lábát – a szék felborul.
A példa találó és további gondolkodásra késztet.

A megnevezhetetlen Egy Isten a Hármasságban nyilvánul meg az Idők kezdetétől és azóta is minden pillanatban – az Idők végezetéig.
A meg nem nyilvánult állandó Létező – mint Isten – a SzellemLélekErő hármasságában válik megnevezhetővé, megismerhetővé, megnyilvánulóvá és megnyilvánítóvá.

Míg Isten örökkévaló, addig a teremtésnek van kezdete – és ez a kezdet MOST van. Aminek kezdete van, annak van vége is – ez is MOST van.
Következésképpen a teremtés egy folyamat, ami mindenkor a JELEN pillanatban játszódik.

A teremtés folyamatát az Isteni Tudat – a Szellem által megszentelt Lélek tartja fenn és élteti. Ez a bennünk élő Isteni rész – a Lelkünk.
Isten a teremtésben nyilvánul meg – minden síkon, minden létszinten és minden dimenzióban.

Ő a Teremtő, a Teremtés és a Teremtett – Egy Egység.

Ősi hitünk szerint a Szentháromság – a Fény-Atya (szellem), a Fény-Szüze (lélek) és a Fény-Fiú (őserő) egysége.

A Fény-Atya, a Szentszellem, a Teremtő Idea ott van a Nap-ban, a csillagokban, az Emberben – minden dimenzióban. Ő a férfi energia képviselője. A tűz.

A Fény-Szüze, a Szentlélek, az élet létrehozója, a Szellemi Idea megelevenítője ott van a növényekben, az állatokban, az Emberben, az érzelmekben, a színekben, az illatokban. Ő a női energia képviselője – az Istennő. A víz.

A Szentlélek – a legtisztább Lélek, amelyik megtermékenyült a Szellem által – ki teljes egészében képes befogadni a kiáradó Szellemi Ideát.

A Fény-Gyermek a Szellemtől megtermékenyült Lélek Teremtő Ereje – az Örök Ember – a gondolat, az értelem és érzelem megtapasztalásának bölcsessége.
Az érték és az értelem hordozója, közvetítője – a megtestesült Ige.
A Fény-Gyermek hordozza a Szentlelket, azt a Lelket, aki befogadta a Szellemet – ezért végső soron az Atya és a Fiú EGY.
De a Fiú nem csak az Atyával, az Anyával is Egy, hiszen az EGY ÉN – a Szellem, a Lélek és a Test egysége.
Ha csak az Atyával lenne egy és az Anyával nem – nem hordozná a Szentlelket.

Az Atya, az Anya és a Gyermek, vagyis a Szellem-Lélek-Erő egymástól el nem különíthető Egység – értelmüket, értéküket, rendeltetésüket csak ezen egységben jeleníthetik meg – együtt, egyidejűleg és egyensúlyban.

Ez a MAG Szakrális Család minta.

A Teremtő a teremtményeiben és általuk jeleníti meg magát.

Az Egység sohasem káosz, hisz a káoszban nem hasznosulnak az értékek a rendeltetésüknek megfelelően.
A káosz nem része a Teremtésnek, hanem a gondolat, az érzelem, az akarat és vágyerők megzavarodásának terméke. Csupán illúzió.

A létezés egyik síkja sem fontosabb a másiknál.
A Lélek és a Szellem harmonikus, megbonthatatlan egysége kihat a fizikai test állapotára.
Ha bármelyik összetevő elveszíti egyenrangúságát – attól kezdve megbomlik az ember szellemi – lelki – fizikai egészsége.

Az Ember, mint Isteni Kép Más – az értelem, az érzelem és a cselekedetek hármas egysége. Így válik HIT EL ES társteremtővé.
A hármas egység a dualitás, vagyis a páros együtthatás eredménye – a polaritás kettősségét oldja fel a Szeretet által.
Ahol Hármas Egység van – ott nincs polaritás, csak dualitás!

A polaritás kettészakadást, szembenállást jelent – míg a dualitás párosságot, a különbözőségek és hasonlóságok kölcsönös áthatását – együttműködést, összhangot és harmóniát.
Két főrészből álló mellérendelt kapcsolatot – ahol mindkét fél egyenlő arányban van jelen. Ez nagyon fontos!

Az az Egyetemes Isteni érték, ami megegyezik a teremtés alap ideájával – az a szellem-lélek- erő harmóniájából fejlődik ki.
Ez maga a hármas egységből eredő Szellemi Rend, a teremtést működtető Szellemi Törvény – minőség, érték és egyben mérték – ami beleárad a Lélekbe, onnan pedig az anyagi világba – ahol alakot ölt.

Az egyensúlyt, a harmóniát – a Szeretet tartja életben.

Mi is a Szeretet?
Ezen szellemi alapérték felismerése, megértése, elfogadása, értelmezése és a Lélekbe való befogadása.
Ezután jelenhet meg a tiszta érzésekben és végül a cselekedetben – mint maradandó Teremtés.

A Szeretetben és a Szeretet által a Teremtés, a Teremtett és a Teremtő EGY S ÉG et képez.
A Szeretet csak a Hármas Egységben létezik – hat, alkot – mert Isten maga a Szeretet.

A szeretetlen gondolat, érzelem és tett kizuhan a Hármas Egységből és kettészakad. Ilyen a poláris világunk.
A szeretet hiánya szembeállít, kiközösít, egységet bont, közös értékeket feledtet és másságokat gyárt, elkülönül és elkülönít, majd hasonló erőket hív életbe, mint saját maga másik véglete – megbontva a Hármas Egységet.

Ekkor a KÉP MÁSMÁS KÉP lesz!
Magyarul magyarázva, csodálatos nyelvünk szépen megfogalmazza mindezt.
És ezt csak a magyar ember értheti!

A Szellem-Lélek-Erő harmonikus egysége felbomlik, részei elkülönülnek – mely által minőségük és tartalmuk is megváltozik.
Megváltozik az értékértelmezés, az értékfelfogás, az Istenkép, a világkép és az emberkép. Változások állnak be a tudatban és megváltozik a valóságszint – az átélt élmények és megtapasztalások minősége.

A részek elkülönülve, külön-külön teljesen más tartalmat, más jelentést hordoznak, mint Együtt – EGY S ÉG ben. Az elhomályosult tudat már nem képes befogadni, hordozni a Szeretetet – a tiszta Isteni Én Tudatot.
Az IGE – IGA lett!

A Szellem Lélek nélkül – hideg, számító, érzéketlen, önző, öntelt és öntörvényű.

A szellem erő – anyag nélkül nem megtapasztalható – saját képzelgéseiben elvesző.

A Lélek Szellem nélkül – kicsapongó, kéjsóvár, élvezethajhász, jellemtelen – nem képes megkülönböztetni a léleképítőt a lélekrombolótól.
Ezért bűnre csábítható.

A lélek erő – anyag, fizikai kötődés nélkül önsanyargató, álszent, érzelgős, de nem képes átélni érzelmeit.

Az erő – mint anyag – lélek nélkül élettelen, szellem nélkül – pusztán tenyészet. Ilyenek a klónok vagy a mesterséges megtermékenyítés.

Lucifer, Lilith és Ahrimán nem tudnak Hármas Egységet alkotni, mert alapminőségük az elkülönülés – a szeretet viszont nem valósulhat meg páros együtthatás nélkül.

Ahrimán, ármány, hazugság, hamisság – a magyar ősi hitvilág szerint. A szeretet nélküli anyagi, fizikai-világi erő megtestesítője, a szellem nélküli, de logikus eszesség, okosság. Az izmusok inspirálója.
Célja, hogy az ember felejtse el szellemi lény voltát – azt, hogy önálló tudati lélek legyen. A szeretet nélküli jólét és gazdagság, elnyomások, kegyetlenkedés inspirálója. Háborúk kirobbantója.

Lilith az asztrál sík elementálja. Az életerőt elszívó kéj és szenvedély, a szellemet elhomályosító szeretet nélküli érzelgősség. A vak hit. A vad és perverz vágyak kielégülését inspirálja.
Célja, hogy érzelmileg rabul ejtse az embert, a hiány és a mohóság, a sóvárgás érzéseit gerjesztve. A lelki erőszak és a lelki elnyomás inspirálója.

Lucifer a mentális sík elementálja – a szellemi jéghegy – érzelem, lelkiség és szeretet nélkül.
Irtózik a fizikai síktól, így soha nem tapasztalja meg a tudást. Megtapasztalás hiányában mindent befogad, ami szellemi, ami gondolati – anélkül hogy ellenőrizné azok morális hátterét.
Ő a gúnyos, az ironikus mindentudó, aki ítél, és előítéletekből téveszméket fabrikál – az elfogadás nélküli kételkedés vagy a kételkedés nélküli elfogadás.

A fenti három szeretetnélküliség eredménye az emberben a három síkon – fizikai, mentális és asztrális síkon – megjelenő önzőség, gőg, szembenállás, harc, félelem, függőség, uralkodás, kizsákmányolás, energiarablás és az együttműködésre való képtelenség.

Szeretet nélkül nincs Ige, nincs morális cselekvő értelem, nincs maradandó Teremtés. A Szeretet pedig maga az élő Törvény – maga Isten.

Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat!

A Szeretet egyik fele statikus – így állandó: szeresd a külső világot és el tudod fogadni. Ez a befogadó lélek létezése – térbeli és teret adó.

A Szeretet másik fele dinamikus – tehát változó: ha szereted magad, akkor teremtesz egy külső világot, amit el tudsz fogadni.
Ez a kiáradó szellem létezése – a teret betöltő örök-idő tevékenység.

Az Egész Szeretete az – ha Szereted Istent, akkor megteszed mindkettőt.
A két mentalitás csak együtt létezve válik élővé.

Az Isteni Szellemnek és Léleknek az Erő a megnyilvánítója és a közege.
Ez az ősanyag a Kí. VAGY OK A KÍ VAGY OK
Az a plazma, amiben keletkezik a Szellem és a Lélek által a mozgás – a forma, a hő, a négy világalkotó elem (tűz, víz, föld, levegő) az akarat, mint szellemi erő s a vágy, mint lelki erő. Ez a Teremtés.

Az akaraterő vágy nélkül nem irányul semmire – céltalan.
A vágyerő akarat nélkül – nem képes megnyilvánulni.
Az akaraterő a napfonat csokra megnyilvánulása – míg a vágy a szív csokra megnyilvánulása, a Szeretet által.
Életünk talán legnehezebb feladata megtenni ezt a 25 cm-es utat: az „én akarat”tól – a „legyen meg a Te akaratod” ig!

Amikor a Napfonat csokra sárga színét összevonjuk a Torok csokra kék színével – megkapjuk a Szív csokra zöld színét, ami által kinyilvánítjuk az Örök Igazságot! Amikor már nem csak hisszük Istent – hanem tudjuk, hogy van, és éljük is!
A vágy és akaraterő Együtthatva – a Teremtő Erő.
S ha Szeretet van benne – Isten által Áldott!

Csodálatosan megfogalmazta ezt Jézus, amikor itt járt a Földön: „Ha ketten összejöttök a nevemben – Én ott leszek veletek!”
Hogy miként értelmezed ezt, kedves útkereső – a Lelkedre bízom.

A teremtés eredménye a gondolatoktól és érzelmektől – tehát a tudattól alakul, változik – Szellem és Lélek együtt-hatásától – az Erőben és az Erő által.

Az ember testbe zárt Isteni Fény! Az embernek hibái vannak – amelyek tudatlanságból erednek – és nem bűnei!
Az őseink Kör Kereszténységében a Szentháromság: Apa, Anya és Fiú!

MAGYAROK ISTENE óvja azt, kit nemzett – s ez a MAGyar NEMZET(t)!


vissza a könyv tartalomjegyzékéhez

címlapkép és grafika Bottó-Baukó Adrienn munkája

Please follow and like us:
Címke , , , , , , , , .Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?